မိန္းမတေယာက္ တန္ဖိုးကိုဘာနဲ႕ဆုံးျဖတ္ၾကပါသလဲ

မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ျပီး အပ်ိဳစစ္တယ္ မစစ္ဘူး ေျပာဆိုရင္း တန္ဖိုးျဖတ္ တတ္တဲ႕သူဟာ သူမ်ား သားပ်ိဳ သမီးပ်ိဳကို ဖ်က္ဆီးဘူးတဲ႕ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္
မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ျပီး ခ်မ္းသာလား မခ်မ္းသာဘူးလား ဆိုတဲ႕စိတ္နဲ႕ ေငြေျကးေပၚ မူတည္ျပီး တန္ဖိုးျဖတ္တတ္တဲ႕ သူဟာ မိန္းမေတြဆီက ကပ္ စားဘူးတဲ႕ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္

မိန္းမတေယာက္ကိုၾကည့္ျပီး ဆရာဝန္လား အင္ဂ်င္နီယာလား ဘာလား ဘြဲ႕ တစ္ခုကို ၾကည့္ျပီး တန္ဖိုးျဖတ္တတ္တဲ႕သူဟာ မိန္းမအရွိန္နဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ၾကား မာန္တက္ခ်င္တဲ႕ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္
မိန္းမတေယာက္ အားနည္းခ်က္ကို ၾကည့္ျပီး ငါေျပာရင္ရမယ္ ဆိုတဲ႕စိတ္နဲ႕ ထင္ရာ ေစာ္ကား ေျပာဆိုတတ္ တန္ဖိုးျဖတ္တတ္တဲ႕သူဟာ ေတြ႕ရာ မိန္းမ လက္တည့္စမ္းတတ္တဲ႕လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္

မိန္းမတစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနတာဘဲ အားကိုးမရွိဘူး နာမည္ဖ်က္ျပမယ္ သိကၡာခ်ျပမယ္ ဆိုတဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိသူဟာ သတၱိရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး ယုတ္ မာျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္
စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ျပီး အေမ ႏွစ္မျခင္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္သူဟာ မိန္းမ တေယာက္ကို ၾကည့္ျပီး စိတ္ထင္ရာ ျပစ္တင္ျခင္း ေဝဖန္ျခင္း ေျပာဆိုျခင္း ကဲ႕ရဲ႕ျခင္း မရွိၾကပါဘူး ( အထူးေလးစားစရာ ေကာင္းတဲ႕ လူမ်ိဳးေတြေပါ့ )

မိန္းမတေယာက္ကိုၾကည့္ျပီး ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ေစာ္ကားတတ္ျခင္းနဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ မဲ႕စြာ လုပ္တတ္တဲ႕ အျပဳအမူတိုင္းဟာ ထိုလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ပါဘဲ ( ခင္မင္စြာ စျခင္း ေနာက္ျခင္းမ်ားအား မဆိုလိုပါ )
အဆင့္အတန္း ဆိုတာ ေငြေၾကး ရာထူး ရုပ္ရည္ ပညာရွိျခင္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ ပါဘူး စိတ္ဓာတ္ကို ေခၚဆိုတာပါ။ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ရင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မယ္
စိတ္ဓာတ္နိမ့္ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္ေနပါေစ အဆင့္အတန္းသည္လည္း ..,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *