ေမာ္လျမိဳင္မွ ေရးသို႔ ေဝဠဳေက်ာ္ႏွင္႔ အဖြဲ႔၊ မြန္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ အဖြဲ႔ ကနဦးခ်ီတက္ကယ္ဆယ္

ယေန႔ နံနက္ပိုင္း ေမာ္လျမိဳင္ မွ ေရးသို႔ ဓမၼနႏၵီဆရာေတာ္ ႏွင္႔ ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေဝဠဳေက်ာ္ ႏွင္႔ အဖြဲ႔

မြန္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ႏွင္႔ အဖြဲ႔ ရင္ခ်င္းဆက္အဖြဲ႔တို႔မွ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္႔ ပစၥည္းမ်ားျဖင္႔ ေရးျမိဳ႕သို႔ ကနဦး ခ်ီတက္သြားပါျပီး။

Zin Moe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *